Regulamin

Regulamin egzaminów Cambridge English w Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre

 

Zapisy

1. Kandydat, który chce przyst?pi? do wybranego egzaminu Cambridge English w sesji otwartej w Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre powinien w terminie zapisów na dan? sesj? zarejestrowa? si? na egzamin. Aby zarejestrowa? si? na egzamin nale?y:

a) Wype?ni? formularz zapisu osobi?cie w siedzibie Centrum i zapozna? si? z Regulaminem egzaminów. Formularz musi zosta? w?asnor?cznie podpisany; w przypadku kandydatów poni?ej 18 roku ?ycia przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.

lub

Wype?ni? formularz zapisu na stronie internetowej Centrum (www.centrum.lincoln.edu.pl) i zaakceptowa? zapoznanie si? z Regulaminem egzaminów.

b) Dostarczy? wype?niony formularz osobi?cie lub przes?a? drog? pocztow? na adres Centrum. W przypadku wype?nienia formularza na stronie internetowej, zostanie on automatycznie przes?any do Centrum. Pracownik Centrum skontaktuje si? z kandydatem w celu doko?czenia procesu rejestracji.

c) Wnie?? op?at? za egzamin zgodnie z obowi?zuj?cym cennikiem w ci?gu trzech dni roboczych od momentu rejestracji na egzamin. Op?aty dokona? mo?na gotówk? i kart? w siedzibie Centrum, lub przelewem na konto Centrum (nr konta: mBank 26 1140 1010 0000 5549 1200 1006). W tytule przelewu nale?y wpisa? imi? i nazwisko osoby zdaj?cej egzamin oraz nazw? egzaminu. Brak wp?aty jest traktowany jako rezygnacja z egzaminu.

2. Kandydat otrzyma potwierdzenie zapisu na egzamin na adres email podany w czasie rejestracji.

3. O dacie zg?oszenia decyduje data otrzymania dokumentów przez Centrum, a nie data stempla pocztowego.

4. Kandydaci zarejestrowani przez szko?y lub instytucje dokonuj? wszelkich formalno?ci za po?rednictwem zapisuj?cych je szkó?/instytucji.

 

Op?aty

1. Wszystkie informacje na temat op?at egzaminacyjnych dost?pne s? na stronie internetowej Centrum oraz w siedzibie Centrum.

2. Nie mo?na przenosi? op?at z jednego egzaminu na inny.

3. Nie mo?na przenosi? op?at z jednej sesji egzaminacyjnej na kolejn?.

 

Zwroty op?at

1. Po dokonaniu rejestracji na egzamin, w przypadku rezygnacji z egzaminu po up?ywie terminu rejestracji nie ma mo?liwo?ci uzyskania zwrotu ca?o?ci wp?aconej op?aty za egzamin.

 1. W wyj?tkowych przypadkach, zwrot w wysoko?ci 60% op?aty jest mo?liwy tylko w wypadku, gdy kandydat by? nieobecny na egzaminie pisemnym
  z przyczyn zdrowotnych. Zwolnienie lekarskie oraz wype?niony wniosek o zwrot op?aty egzaminacyjnej (dost?pny w siedzibie Centrum) nale?y dostarczy? lub przes?a? do Centrum nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od egzaminu pisemnego.

 2. W przypadku rezygnacji z egzaminu przed up?ywem terminu rejestracji zdaj?cy mo?e uzyska? zwrot 80% op?aty za egzamin albo op?ata ta mo?e zosta? w ca?o?ci przeniesiona na inn? sesj? egzaminacyjn?. Podanie o zwrot lub przeniesienie op?aty nale?y z?o?y? w siedzibie Centrum.

  4. Zwrot op?aty nast?pi przelewem bankowym .

 

Szczególne udogodnienia

1. Osoby wymagaj?ce szczególnych udogodnie? (np. osoby niedowidz?ce lub niedos?ysz?ce) powinny zg?osi? ten fakt przy rejestracji, z?o?y? wype?niony i podpisany formularz oraz wymagane dokumenty (np. za?wiadczenie lekarskie) w Centrum najpó?niej w ostatnim dniu rejestracji.

 1. Osoby z dysleksj?, dysgrafi? lub dysortografi? powinny zg?osi? ten fakt przy rejestracji, z?o?y? wype?niony i podpisany formularz oraz wymagane dokumenty w Centrum najpó?niej w ostatnim dniu rejestracji. Osoby takie mog? liczy? na wyd?u?ony czas trwania egzaminu. Wymagane dokumenty to za?wiadczenie z poradni psychologicznej, wystawione kiedy kandydat mia? 13 lat lub wi?cej i musi zawiera? informacj? o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii.

 

Zdj?cie portretowe

Zgodnie z procedurami przyj?tymi przez Cambridge English Language Assessment wszystkim kandydatom przyst?puj?cym do egzaminów Cambridge English: FCE, CAE oraz CPE zostanie zrobione zdj?cie portretowe. B?dzie ono zamieszczone na stronie z weryfikacj? wyników egzaminu, nie na certyfikacie. Zdj?cie zostanie zrobione przez pracownika Centrum w dniu egzaminu ustnego b?d? pisemnego. Kandydat zostanie wcze?niej poinformowany w Confirmation of Entry, czy zdj?cie zostanie zrobione przed egzaminem ustnym czy pisemnym.

Wyra?enie zgody przez kandydata na sfotografowanie jest warunkiem przyst?pienia do egzaminu.

Akceptuj?c niniejszy regulamin, kandydaci pragn?cy przyst?pi? do wy?ej wymienionych egzaminów Cambridge English wyra?aj? zgod? na wykonanie obowi?zkowego zdj?cia portretowego przez wyznaczon? do tego przez Centrum osob?. Je?li kandydat nie pozwoli na wykonanie zdj?cia przed rozpocz?ciem egzaminu, nie mo?e przyst?pi? do egzaminu ani ubiega? si? o zwrot op?aty egzaminacyjnej.

W przypadku kandydatów, którzy nie uko?czyli 18 roku ?ycia, do wykonania zdj?cia przez pracownika Centrum niezb?dna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Formularz taki dost?pny jest w Centrum i nale?y go wype?ni? i dostarczy? do Centrum do ko?ca rejestracji na egzamin. Je?li formularz nie zostanie dostarczony, kandydat nie mo?e przyst?pi? do egzaminu ani ubiega? si? o zwrot op?aty egzaminacyjnej.

 

Sesja egzaminacyjna

 1. Indywidualny plan sesji egzaminacyjnej znajduje si? w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry), wysy?anym kandydatom najpó?niej na dwa tygodnie przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej (na tydzie? przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej w przypadku egzaminów w wersji komputerowej) na adres e-mail podany przy rejestracji. Jest to e-mail wysy?any z adresu cambridgeenglishonline@CambridgeEnglish.org, o tytule Very important information about your (nazwa egzaminu) exam.

2. Kandydaci, którzy w terminie do 14 dni przed egzaminem (7 dni w przypadku egzaminu w wersji komputerowej) nie dostan? zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych cz??ci egzaminu (Confirmation of Entry) proszeni s? o niezw?oczny kontakt z Centrum.

3. Kandydaci zapisuj?cy si? na egzamin indywidualnie otrzymuj? zawiadomienie drog? elektroniczn?. Kandydaci zarejestrowani przez swoje szko?y/instytucje otrzymuj? zawiadomienia za po?rednictwem szkó?/instytucji, które ich zarejestrowa?y lub drog? elektroniczn?.

4. Na ka?d? cz??? egzaminu nale?y stawi? si? przynajmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem rozpocz?cia egzaminu.

5. Spó?nieni kandydaci nie b?d? wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

6. Ka?dy kandydat musi mie? ze sob?:

a) wa?ny dowód to?samo?ci (dokument ze zdj?ciem) – nie dotyczy egzaminów Young Learners

b) o?ówek, d?ugopis i gumk? (oraz kredki – dotyczy egzaminów Young Learners)

7. Telefony komórkowe oraz wszelkie urz?dzenia elektroniczne musz? zosta? wy??czone na czas egzaminu i z?o?one w wyznaczonym miejscu. Kandydaci b?d? mieli dost?p do swoich urz?dze? elektronicznych dopiero po zako?czeniu egzaminu.

8. Na potrzeby egzaminu ustnego kandydaci s? dobierani w pary przez pracowników Centrum, a w wyj?tkowych przypadkach, dozwolonych przez Cambridge English Language Assessment, egzamin ustny kandydaci zdaj? w trójk? (nie dotyczy egzaminów Young Learners – egzamin zdaj? pojedynczo)

 

Zmiany terminów egzaminu

 1. Po zarejestrowaniu si? na egzamin i wniesieniu op?aty mo?na przenie?? egzamin na inny termin tylko przed up?ywem terminu zako?czenia rejestracji w Centrum na pierwotnie wybrany egzamin.

 1. Po zako?czeniu rejestracji w Centrum nie ma mo?liwo?ci zmiany terminu egzaminu pisemnego.

 2. Termin egzaminu ustnego wyznaczany jest odgórnie przez Centrum, w przedziale czasowym wyznaczonym przez Cambridge English Language Assessment.

4. Osoby, które nie mog? wzi?? udzia?u w wyznaczonym terminie egzaminu ustnego musz? niezw?ocznie skontaktowa? si? z Centrum.

5. Zmiana terminów egzaminu ustnego mo?liwa jest wy??cznie w ci?gu 10 dni od otrzymania Confirmation of Entry w miar? mo?liwo?ci organizacyjnych Centrum w przypadku:

a) choroby lub wypadków losowych

b) wa?nych uroczysto?ci rodzinnych lub wyjazdów s?u?bowych

c) egzaminów w toku studiów na wy?szej uczelni

d) zorganizowanej wycieczki szkolnej lub zorganizowanego wyjazdu turystycznego

6. Kandydat musi dostarczy? osobi?cie lub przes?a? do Centrum odpowiednie za?wiadczenie.

7. Od ka?dej zmiany terminu egzaminu ustnego pobierana jest op?ata manipulacyjna w wysoko?ci 30 PLN.

8. Z op?aty za zmian? terminu egzaminu ustnego zwolnione s? te osoby, które w czasie rejestracji dostarcz? za?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e
w okre?lonym terminie w czasie trwania sesji egzaminacyjnej nie b?d? mog?y przyst?pi? do egzaminu ustnego, z powodów wymienionych powy?ej. Za?wiadczenie mo?e obejmowa? maksymalnie 5 dni, w??czaj?c weekendy, lub 1 dzie? w przypadku sesji egzaminacyjnej krótszej ni? dwa tygodnie. Za?wiadczenie nie mo?e obejmowa? terminu egzaminu pisemnego.

9. Jeden kandydat mo?e dostarczy? maksymalnie jedno takie za?wiadczenie.

 

Wyniki

1. Wyniki egzaminów s? dost?pne po ok. 4-6 tygodniach od daty zako?czenia sesji egzaminacyjnej (2 tygodniach w przypadku egzaminów w wersji komputerowej).

2. Wyniki s? dost?pne na stronie Cambridge English Language Assessment (https://candidates.cambridgeenglish.org), do której has?o kandydaci otrzymali w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).

3. Szko?y/instytucje uzyskuj? kopie wyników kandydatów, których zarejestrowa?y.

4. Informacji o wynikach nie mo?na uzyska? drog? telefoniczn? ani poczt? elektroniczn?.

5. Prace egzaminacyjne oceniane s? w Cambridge. Nie zostaj? one udost?pnione kandydatom, szko?om ani centrom egzaminacyjnym.

6. Reklamacje od wyników mo?na zg?asza? w terminie 14 dni od og?oszenia wyników. Istniej? dwie p?atne formy odwo?ania si? od wyniku: ponowne przeliczenie punktów (120 PLN) lub ponowne sprawdzenie prac (za wyj?tkiem egzaminu ustnego). Ponowne sprawdzenie egzaminów KET, PET i BEC Preliminary kosztuje 330 PLN, pozosta?ych 500 PLN. Aby ubiega? si? o ponowne sprawdzenie wyników nale?y najpierw wystosowa? wniosek
o ponowne przeliczenie punktów.

7. Certyfikaty przesy?ane s? do Centrum po ok. 4 tygodniach od og?oszenia wyników. Informacja o mo?liwo?ci odbioru certyfikatów zostaje wys?ana do kandydatów drog? elektroniczn?.

8. Certyfikaty s? przechowywane w Centrum przez 2 lata licz?c od pierwszego dnia, w którym mo?liwy by? ich odbiór. Po up?ywie tego czasu s? niszczone, podobnie jak wszelkie dane osobowe kandydata.

 

Reklamacje dotycz?ce przebiegu egzaminu

 1. Wszelkie reklamacje dotycz?ce przebiegu egzaminu nale?y kierowa? do osoby prowadz?cej egzamin z ramienia Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre zaraz po jego zako?czeniu, a tak?e na pi?mie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty egzaminu.

UWAGA: Kandydaci, którzy zapisuj? si? na egzamin CAE w celu podj?cia studiów w Australii, proszeni s? o zg?oszenie tego faktu najpó?niej w ostatni dzie? rejestracji na egzamin.

Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre zapewnia, ?e do?o?y wszelkich stara?, aby zapewni? najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug. Lincoln nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieprawid?owo?ci w us?ugach spowodowane czynnikami, na które nie ma wp?ywu. W przypadkach niezale?nych od organizatorów, opó?nie? lub przerw w trakcie egzaminów albo ich odwo?ania, a tak?e opó?nie? w dostarczeniu wyników, postaramy si? aby jak najszybciej przywróci? normaln? dzia?alno?? Centrum. Odpowiedzialno?? Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre ogranicza si? do umo?liwienia zdawania egzaminu w innym terminie lub, je?eli jest to niemo?liwe, zwrotu kosztów rejestracji. Je?eli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin w Centrum nie osi?gnie minimum okre?lonego przepisami Cambridge English Language Assessment, Lincoln Cambridge ESOL Examination Centre zwróci kandydatom wniesion? przez nich op?at? egzaminacyjn?.

 

O Centrum | Egzaminy Cambridge ESOL | Cennik i terminy egzaminów | Programy Partnerskie | Rejestracja na egzaminy | Kontakt